30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Specialist Doctor- Anaesthetist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS with Medical Post graduate degree/Diploma from recognised university/DNB in Anaesthesia and valid permanent TCMC Registration .
1 Year experience preferable.
Age Limit : 62
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Specialist Doctor -Psychiatrist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS with Medical Post graduate degree/Diploma from recognised university/DNB in Psychiatry and valid permanent TCMC Registration.
1 Year experience preferable.
Age Limit : 62
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Instructor for Hearing Impaired Children ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Diploma in Early Childhood special Education (Hearing Impairment) (DECSE) or D Ed in special education (Hearing Impaired) & RCI Registration.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Counsellor - NMHP ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MSW (Medical & Psychiatry )
Or
MA/MSc (Psychology).
1 year experience.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Audiometric Assistant ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.BSLP or Diploma in Hearing Language & Speech (DHLS)
Should have valid RCI Registration.
1 year experience preferable.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Pharmacist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Mater of Pharmacy/Graduate in Pharmacy/Diploma in Pharmacy with Kerala State Pharmacy
council registration.
1 year experience preferable.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Clinical Psychologist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.PG in Clinical Psychology and M Phil with RCI Registration.
1 year experience.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Radiographer ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.B Sc Medical Radiological Technology (MRT) Degree or its equivalent from a recognized University and approved by Paramedical Council , Govt. of Kerala and Atomic Energy Regulatory Board.
OR
Pre -degree or its equivalent or Plus Two with Physics, Chemistry, Biology as compulsory subjects at the +2 level or its equivalent recognized by the Govt. of Kerala.
Pass in 2 years course in Diploma in Radiological Technology (DR) awarded by DME, Govt. of Kerala or its equivalent from any recognize university.
1 year experience.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ JPHN ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.ANM Course Certificate with Kerala Nurses and Midwives Council Registration.
1 year experience.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
30/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ OT Technician ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Plus Two & 6 months diploma course in OT Technology.
3 years experience in Operation Theatre.
Age Limit : 40
07/11/2021
Before 5pm

APPLY
26/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Specialist Doctor- Radiologist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS with MD/DNB/Diploma in Radio diagnosis and valid permanent TCMC Registration.
1 Year experience.
Age Limit: 62
03/11/2021
Before 5pm

APPLY
26/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Medical Officer ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS With TCMC Registration.
1 Year experience.
Age Limit: 40
03/11/2021
Before 5pm

APPLY
26/10/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ JHI ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Plus 2,
Diploma in Health Inspector with Paramedical council Registration.
2 years experience preferable.
Age Limit: 40
03/11/2021
Before 5pm

APPLY
18/08/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ AUDIOLOGIST ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.BASLP, Should have RCI Registration
3 Years post qualification experience.
Age Limit: 40
26/08/2021
Before 5pm
18/08/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ LAB TECHNICIAN ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.DMLT/BSC MLT with Paramedical Council Registration
2 Years Experience.
Age Limit: 40
26/08/2021
Before 5pm
29/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ OPTOMETRIST ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Bachelor degree in Clinical Optometry with 2 years experience mandatory.
Age Limit: 40
07/07/2021
Before 5pm
17/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ RBSK NURSE ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.ANM/GNM with Kerala Nursing Council Registration
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: 40
25/06/2021
Before 5pm
17/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ JPHN ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.ANM with Kerala Nursing Council Registration
Age Limit: 40
25/06/2021
Before 5pm
17/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ STAFF NURSE ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.GNM/BSC Nursing with Kerala Nursing Council Registration
Age Limit: 40
25/06/2021
Before 5pm
07/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Medical Officer (MBBS) ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS with TCMC Registration
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: 40
14/06/2021
Before 5pm
07/06/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ LHI/LHV ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Retired JPHN/LHI/LHS from Health Department
Age Limit: 60
14/06/2021
Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS with TCMC Registration28/04/2021 Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Staff Nurse തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Plus Two Science+ Bsc Nursing/ GNM With KNMC Registration28/04/2021 Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Pharmacist തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.D Pharm/B Pharm With Kerala Pharmacy Council Registration28/04/2021 Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Lab Technician തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Bsc MLT/ DMLT With Paramedical Council Registration28/04/2021 Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Data Entry Operator തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Degree + DCA/PGDCA Or B.Sc/B.Tech/M.Sc/M.Tech(Computer Science Only)28/04/2021 Before 5pm
24/04/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Cleaning Staff തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.8th Standard Pass28/04/2021 Before 5pm
13/02/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Medical Officer (MBBS) ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.MBBS with TCMC Registration
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: 40
19/02/2021
Before 5pm
13/02/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ TB Health Visitor ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Degree/+2 and experience of working as MPW/LHV/ANM/Health worker.
Certificate or Higher course in Health Education Counselling or Tuberculosis Health Visitors recognized course
Certificate course of Computer Operations (Minimum 2 months)
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: 40
19/02/2021
Before 5pm
05/02/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Early Interventionist Cum Special Educator ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Degree & B. Ed. in Special Education
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: 40
13/02/2021
Before 5pm
05/02/2021ജില്ലാ ആയുഷ് സൊസൈറ്റിക്ക്‌ കീഴിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ Accounting Clerk ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.B.Com, DCA, Tally, Typewriting Skill in English and Malayalam.
1 Year Experience Preferable.
Age Limit: Maximum 40 years as on 01.01.2021
13/02/2021
Before 5pm
08/01/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Physiotherapist ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.BPT
1 Year Experience Desirable.
Age Limit: 40
16/01/2021
Before 5pm
08/01/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Staff Nurse (Palliative care) ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Bsc Nursing/GNM with Kerala Nurses & Midwifery Council Registration and Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN)
1 Year Experience Desirable.
Age Limit: 40
16/01/2021
Before 5pm
08/01/2021കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ Dialysis Technician ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Diploma in Dialysis Technology with Kerala DME Registration
1 year experience preferable.
Age Limit: 40
16/01/2021
Before 5pm
17/12/2020കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.BAMS ഉം TCMC - Indian System of Medicine രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 25/12/2020
Before 5pm
17/12/2020കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.BHMS ഉം TCMC - Homeopathic Medicine രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 25/12/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS ഉം TCMC രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 20/10/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Dental Surgeon തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.BDS With Kerala Dental Council Registration 20/10/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Staff Nurse തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Plus Two Science+ Bsc Nursing/ GNM With KNMC Registration 20/10/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Pharmacist തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.D Pharm/B Pharm With Kerala Pharmacy Council Registration 20/10/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Lab Technician തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Bsc MLT/ DMLT With Paramedical Council Registration 20/10/2020
Before 5pm
13/10/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Cleaning Staff തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.8th Standard Pass 20/10/2020
Before 5pm
14/09/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Senior Treatment Supervisor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Degree or Diploma in Sanitary Inspector with Paramedical Council Registration, Computer knowledge is Preferable.
1 Year Experience Desirable.
Age Limit: 40
22/09/2020 Before 5pm
APPLY
04/09/2020കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ " ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി " യുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്നദ്ധരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.Any Degree with 5 years experience in office management ( Preferably in Health Service Department ) with Computer Knowledge. 11/09/2020
Before 5pm

APPLY
26/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Staff Nurse തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Bsc Nursing OR General Nursing and Midwifery കേരള നഴ്സിംഗ് കൌൺസിൽ രെജിസ്ട്രേറ്റിനും 10/09/2020
Before 5pm

APPLY
26/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS ഉം TCMC രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 10/09/2020
Before 5pm

APPLY
26/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Lab Technician തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. 10/09/2020
Before 5pm

APPLY
26/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Dialysis Technician തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. 10/09/2020
Before 5pm

APPLY
26/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Pharmacist തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. 10/09/2020
Before 5pm

APPLY
19/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS ഉം TCMC രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 22/08/2020 Before 5pm
APPLY
19/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Nursing Assistant/Hospital Attendant/Cleaning Staff തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.8th Standard Pass22/08/2020 Before 5pm
APPLY
05/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Office Secretary തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Degree & 5 Year experience in Office Management at Health Service Department with Computer Knowledge.
Age Limit: 60
11/08/2020 Before 5pm
05/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Urban Health Coordinator തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBA/MHA
1 Year Experience in Health Institution Preferable.
Age Limit: 40
11/08/2020 Before 5pm
05/08/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Data Manager തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.PG in Computer Science or BE in IT/Electronics with 3 year Experience.
Age Limit: 40
11/08/2020 Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS ഉം TMC രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Epidemiologist
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
Any Medical Degree with MPH 2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Junior Consultant (Documentation)
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
PG Degree in Journalism from an accredited institution. 2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Radiographer
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
DRT with DME Registration2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Junior Consultant (Quality Assurance )
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
MHA or MSc in Hospital Management2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Junior Consultant (Bio Medical)
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
MTech or BTech in BioMedical/Electronics and Instrumentation Engineering2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി Public Relation Officer
തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.
MBA or MSW2/08/2020
Before 5pm
28/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് (BSc/GNM) താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.Bsc Nursing OR General Nursing and Midwifery കേരള നഴ്സിംഗ് കൌൺസിൽ രെജിസ്ട്രേറ്റിനും 2/08/2020
Before 5pm
02/07/2020നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കണ്ണൂർ ഓഫീസിലേക്ക് covid-19 ന്റെ ഭാഗമായി MBBS Doctor തസ്തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.MBBS ഉം TMC രെജിസ്ട്രേഷനും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 08/07/2020
Before 5pm

APPLY
Notification